الماس رایانه

کارت های مرجع AMD Radeon RX 7900 دارای سنسور دمای محیطی مخفی هستند

توسط جواد مظفری
0
فرا سیستم دینا - تبلیغات

شناسایی Adblocker

لطفا با غیرفعال کردن Adblocker از ما حمایت کنید.