احتمالا RTX 4070 Ti عملکردی مشابه با RTX 3090 Ti دارد

توسط مهدی عرب
0
فرا سیستم دینا - تبلیغات

شناسایی Adblocker

لطفا با غیرفعال کردن Adblocker از ما حمایت کنید.