ایلان ماسک از OpenAI به دلیل دور شدن از هدف کمک به بشریت شکایت کرد

توسط احسان نیک پویا
0
فرا سیستم دینا - تبلیغات

شناسایی Adblocker

لطفا با غیرفعال کردن Adblocker از ما حمایت کنید.