تنها یک هفته پس از عرضه، RTX 4060 با کاهش قیمت مواجه شد !

توسط جواد مظفری
0
فرا سیستم دینا - تبلیغات

شناسایی Adblocker

لطفا با غیرفعال کردن Adblocker از ما حمایت کنید.