هیئت مدیره شرکت OpenAI سم آلتمن را از سمت خود برکنار کرد

توسط احسان نیک پویا
0
فرا سیستم دینا - تبلیغات

شناسایی Adblocker

لطفا با غیرفعال کردن Adblocker از ما حمایت کنید.