پردازنده AMD Ryzen 9 7950X با خنک کننده مایع معمولی چهار رکورد جهانی ثبت کرد

توسط جواد مظفری
0
فرا سیستم دینا - تبلیغات

شناسایی Adblocker

لطفا با غیرفعال کردن Adblocker از ما حمایت کنید.