کارت Radeon RX 7900 XTX در Vulkan حدود %15 سریعتر از RTX 4080

توسط جواد مظفری
0
فرا سیستم دینا - تبلیغات

شناسایی Adblocker

لطفا با غیرفعال کردن Adblocker از ما حمایت کنید.