نارضایتی همه از RTX 4080: ام اس آی می گوید هزینه RTX 4070 Ti به بدی 4080 نیست

توسط جواد مظفری
0
فرا سیستم دینا - تبلیغات

شناسایی Adblocker

لطفا با غیرفعال کردن Adblocker از ما حمایت کنید.