قابلیت Enhanced Mode Boost ام اس آی تا 10 درصد عملکرد 7800X3D را افزایش می دهد

توسط جواد مظفری
0
فرا سیستم دینا - تبلیغات

شناسایی Adblocker

لطفا با غیرفعال کردن Adblocker از ما حمایت کنید.