کارت های سفارشی RX 7900 XTX و RX 7900 XT یک تا دو هفته بعد از نسخه مرجع می آیند

توسط جواد مظفری
0
فرا سیستم دینا - تبلیغات

شناسایی Adblocker

لطفا با غیرفعال کردن Adblocker از ما حمایت کنید.