سهل انگاری انویدیا کار دست RTX 4090 داد – کانکتور 16 پین 12VHPWR ذوب می شود !

توسط جواد مظفری
0
فرا سیستم دینا - تبلیغات

شناسایی Adblocker

لطفا با غیرفعال کردن Adblocker از ما حمایت کنید.