اگر نرخ رفرش 120 هرتز در Xbox Series X یا S غیر فعال باشد چه باید کرد؟

توسط محمدرضا آبرون
0
فرا سیستم دینا - تبلیغات

شناسایی Adblocker

لطفا با غیرفعال کردن Adblocker از ما حمایت کنید.