مایکروسافت و دیگر سرمایه‌گذاران بزرگ در OpenAI خواهان برگشت سم آلتمن هستند

توسط احسان نیک پویا
0
فرا سیستم دینا - تبلیغات

شناسایی Adblocker

لطفا با غیرفعال کردن Adblocker از ما حمایت کنید.