استودیو Inflexion قابلیت AMD FSR 3 را به دلیل کرش بازی Nightingale حذف کرد

توسط احسان نیک پویا
0
فرا سیستم دینا - تبلیغات

شناسایی Adblocker

لطفا با غیرفعال کردن Adblocker از ما حمایت کنید.